Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 3.2 Uvođenje novih poreskih tretmana novih oblika radnog angažovanja
U skladu sa novoregulisanim oblicima rada (mera 3.1) izvršiti prilagođavanje poreskih osnovica i minimalnih osnovica za doprinose za nove oblike radnog angažovanja i obračuna staža osiguranja.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
3.2.1 Izrađena analiza efekata poreskog opterećenja za nove oblike radnog angažovanja sa preporukama. Četvrti kvartal 2019. MFIN MRZBSP
3.2.2 Izrada izmene propisa u skladu sa preporukama. Četvrti kvartal 2020. MFIN MRZBSP
3.2.3 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /