Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.2 Uspostavljanje Kontakt centra
Građani i privreda treba da imaju jedinstvenu tačku kontakta kada hoće da prijave nepravilnost ili da traže nadzor, zbog sumnje da je privrednik prekršio zakon. Uspostavljanjem kontakt centra koji će služiti kao spona između nadležnih inspekcija i građana i privrede povećaće se efikasnost i koordinacija inspekcijskog nadzora. Korisnici kontakt centra moći će da prijavljuju svoje probleme preko internet portala, i-mejla i telefona. Takođe, kroz kontakt centar omogući će se i pritužbe na rad inspektora i praćenje statistike kontrola. Čim zaposleni u kontakt centru prime prijavu, oni će da je preusmere nadležnoj inspekciji ili inspekcijama koje odlučuju o daljem toku predmeta. Kontakt centar će garantovati odgovor na svaki zahtev u roku od 48 sati, kao i status predmeta nakon postupanja inspekcija.
Ovaj sistem je jedan od načina da se u sistem uvedu neregistrovani subjekti koji obavljaju delatnost. Podaci o prijavljenim subjektima će biti korišćeni za izračunavanje rizika u sistemu eInspektor za registrovane subjekte.
U radu kontakt centra učestvovaće i Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji koja će prikupljati najčešće prijave i postupanja inspekcija i izrađivati knjigu inspekcijskih praksi.
Naknadno, Koordinaciona komisija će najvažnije preporuke knjige inspekcijskih praksi usvojiti kao obavezujuće smernice, koje če olakšati i ujednačiti rad inspektora.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.2.1 Uspostavljanje informacionog sistema za kontakt centar (CRM) koji je povezan sa 1) portalom za prijave i predstavke na sajtu eInspektor, 2) kontakt telefonom i 3) mobilnom aplikacijom koja omogućava slanje fotografija i lokacije prijave. Četvrti kvartal 2019, za deo aktivnosti pod 1) i 2)
Četvrti kvartal 2019. za deo aktivnosti pod 3).
ITE /
1.2.2 Pri Jedinici za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor angažovana najmanje tri operatera koji analiziraju i usmeravaju prijave i pritužbe definisanim kontakt tačkama u republičkim inspekcijama prema nadležnosti, obaveštavaju podnosioca u roku od 48 sati o postupanju sa prijavom i analiziraju statistiku responsivnosti inspekcija i kontakt centra. Četvrti kvartal 2019. MDULS
Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
/
1.2.3 Povezivanje podataka o prijavama kroz kontakt centar sa sistemom eInspektor radi analize rizika i planiranja nadzora Četvrti kvartal 2019. ITE Republičke inspekcije
1.2.4 Uspostavljena „knjiga inspekcijske prakse” kojom se prati postupanje inspekcija, unapređuje i ujednačava praksa i smanjuje broj pritužbi. Treći kvartal 2020. MDULS
Jedinica podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
/