Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 3.5 Proširenje obuhvata mera za početnike u poslovanju
U okviru ove mere je potrebno analizirati efekte postojećih mera i omogućiti proširenje modela samozapošlјavanja početnicima u poslovanju bez obaveze plaćanja doprinosa za obavezno osiguranje u trajanju od 1 do 2 godine.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
3.5.1 Analiza efekata mere na početnike u poslovanju kao i drugih mera usmerenih na zapošlјavanje i razvoj preduzetništva sa preporukama za definisanje fiskalne politike u ovoj oblasti. Drugi kvartal 2019. MFIN MRZBSP
PU
NSZ
3.5.2 U skladu sa nalazima analize, izraditi plan o produženju mere, proširenju mere ili redifinisanju mere. Treći kvartal 2019. MFIN MRZBSP
PU
NSZ
3.5.3 Izmena relevantnih propisa u skladu sa planom iz tačke 3.5.2. Prvi kvartal 2020. MFIN MRZBSP
PU
NSZ
3.5.4 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /