Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 4.4 Optimizacija administrativnih postupaka
Optimizacija najčešće administrativne procedure relevantne za započinjanje poslovanja i uslove za obavlјanje delatnosti. Prioritet Akcionog plana je sektor polјoprivrede. U ovom sektoru postoji problem postojanja subjekta u poslovanju hranom koji obavlјaju delatnost a nemaju odobrenje, odnosno nisu upisani u registar odobrenih objekata koji vodi MPŠV koji je uslov za obavlјanje delatnosti u oblasti proizvodnje i plasiranja hrane. Pored toga, sličan problem postoji kod proizvodnje i prometa alkoholnih pića i proizvodnje grožđa i vina, koji nisu upisani u relevantne registre te se smatraju neregistrovanim subjektom. Naime, svi subjekti se mogu smatrati da posluju u sivoj zoni, a da sa tim nisu upoznati zbog nepoznavanja propisa i obaveze da se registruju u ovom registru. Rešenje za veće poštovanje propisa i fer konkurenciju u ovom sektoru je optimizacija procedura za registraciju odnosno odobrenje za obavlјanje delatnosti za subjekte u poslovanju hranom, koja će omogućiti i efikasnu kontrolu kroz automatizovanu razmenu podataka između institucija. Dodatno, potrebno je omogućiti razmenu informacija o proizvođačima kafe dvosmerno između MPŠV i Poreske uprave, kako bi se smanjila mogućnost za nezakonito stavlјanje na tržište proizvoda koji ne odgovaraju zahtevima vezanim za bezbednost proizvoda i zahtevima vezanim za akciznu robu.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
4.4.1 Izrada biznis analize i funkcionalne specifikacije za optimizaciju procedura za registraciju subjekata u poslovanju hranom kod APR-a, kod MPŠV-a, (sa mogućnošću uklјučivanja i procesa odobravanja subjekata), kao i registracije subjekata kod Poreske uprave u slučaju proizvođača kafe i jakih alkoholnih pića. Četvrti kvartal 2019. MPŠV
MFIN - PU
ITE
NALED
RSJP
Ministarstvo zdravlјa
APR
4.4.2 Izmena propisa radi sprovođenja preporuka analize iz tačke 4.4.1. Prvi kvartal 2020. MFIN
MPŠV
RSJP
NALED
APR
4.4.3 Nabavka i instaliranje softvera i hardvera radi optimizacije rada registara MPŠV i PU u vezi sa postupcima iz tačke 4.4.1. Drugi kvartal 2020. ITE
PU
MPŠV
NALED
APR
4.4.4 Testiranje sistema i obuka službenika za korišćenje sistema optimizovane registracije i odobravanja subjekata u poslovanju hranom. Drugi kvartal 2020. Nacionalna akademija za javnu upravu
PU
APR
MPŠV
ITE
NALED