Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.5 Kampanja o transparentnom izvršenju budžeta
Kako bi se ojačala poreska kultura i stvorilo okruženje koje podstiče poštovanje poreskih propisa, što se kasnije manifestuje kroz porast priliva poreza u budžet RS, potrebno je da građani budu u što većoj meri obavešteni o načinu trošenja novca iz budžeta RS.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.5.1 Budžet, izveštaj o realizaciji budžeta i plana javnih nabavki državnih organa i lokalnih samouprava javno objavlјeni u mašinski čitlјivom formatu. Četvrti kvartal 2019. MFIN PU
Uprava za trezor
5.5.2 Priprema teksta Građanski vodič kroz budžet. Treći kvartal 2019. MFIN /