Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.5 Povezivanje sistema eInspektor i SIPRES
Trenutno inspektori ne znaju kako se njihovi postupci završavaju što negativno utiče na njihov rad. Takođe, praćenje statistike pravosudnog ishoda bi pomoglo kod unapređenja rada inspektora kod podnošenja dokaza, praćenje efikasnosti prekršajnih sudija u vođenju postupka i u komunikaciji o kažnjenim prekršiocima (sada je ključni razlog za neprijavljivanje sive ekonomije činjenica da građani i privreda misle da počinioci nikada nisu kažnjeni).
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.5.1 Urađena analiza razmene podataka o podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, definisani setovi podataka i rečnik razmena, urađena analiza poslovnih procesa i internih procedura, urađena analiza proširenja eInspektora i SIPRES-a Drugi kvartal 2019. Ministarstvo pravde
MDULS
ITE
1.5.2 Uspostavljanje sistema za podnošenje i prijem elektronskih zahteva za pokretanje i vođenje prekršajnih postupaka sa praćenjem toka i realizacije postupka. Četvrti kvartal 2019. ITE
Ministarstvo pravde
Sve inspekcije u sistemu eInspektor
1.5.3 Uspostavljanje razmene podataka o podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, o fazi u kojoj se predmet nalazi, o rokovima zastarelosti i o drugim informacijama od značaja za vođenje i praćenje prekršajnih postupaka pokrenutih od strane republičkih inspekcija koje su u sistemu eInspektor. Drugi kvartal 2020. ITE
Ministarstvo pravde
Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor
1.5.4 Definisati PV i CV indikatora Četvrti kvartal 2019. Ministarstvo pravde /