Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.9 Sprečavanje nelegalnog pretovara robe u vodnom prevozu
Na Dunavu, Savi i Tisi u Republici Srbiji proglašeno je 11 luka i 2 teretna pristaništa u kojima je dozvoljen pretovar roba. Prema podacima republičke inspekcije za bezbednost plovidbe evidentirano je preko 150 mesta na kojima je vršen nelegalan pretovar roba, pre svega šljunka i peska, nafte i derivata nafte, kao i poljoprivrednih proizvoda.
Postojanje nelegalnih mesta/objekata na kojima se vrši pretovar robe u vodnom transportu negativno utiče na prihode budžeta, s obzirom da se za pružanje usluga u ovim objektima ne plaćaju lučke naknade, kao ni druge poreske obaveze, usled odsustva državnih organa koji su inače prisutni u lukama (lučke kapetanije, MUP, carina, sanitarna i fitosanitarna inspekcija i dr.). Takođe, ovi objekti prouzrokuju ozbiljnu retorziju tržišta usled kojih legalni lučki operateri gube pozicije na međunarodnom tržištu. Nelegalni pretovar nafte i naftnih derivata za cilj ima izbegavanje plaćanja
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.9.1. Identifikacija nelegalnih pretovarnih mesta na obalama Dunava, Save i Tise popisom nelegalnih mesta i donošenjem odluka JLS o privremenim de Drugi kvartal 2019. MGSI
Jedinice lokalne samouprave
/
1.9.2. Zabrana rada nelegalnih pretovarnih mesta i privremenih deponija šljunka i peska. Treći kvartal 2019. MGSI Jedinice lokalne samouprave
1.9.3. Sprovođenje operativnih aktivnosti na identifikaciji mesta i procesuiranju subjekata koji učestvuju u nelegalnom pretovaru nafte i derivata nafte sa brodova koji su u plovidbi ili na sidrištu međunarodnih luka u Republici Srbiji. Kontinuirano od trećeg kvartala 2019. BIA
MUP
Tužilaštvo
Uprava carina
MGSI
PU
1.9.4. Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MGSI /