Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.1 Uspostavljanje sistema e-Inspektor
Cilj je da sve inspekcije koriste isti set podataka i informacija o nadziranom subjektu. Uspostavljanje e-Inspektora će dovesti do sledećih rezultata:
Olakšan i efikasniji rad inspektora
Smanjen broj terenskih kontrola
Privredi se više ne traži isti set podataka
Bolje se koordiniraju nadzori
Podaci svih inspekcija se koriste u analizi rizika
Napravljena evidencija subjekata i objekata nadzora sa oznakom rizika prema kojoj se planiraju kontrole.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.1.1 Izrađen univerzalni modul za potrebe 4 pilot inspekcije i obučeni svi inspektori iz pilot inspekcija.
April 2019. MDULS
ITE
4 pilot inspekcije: tržišna, Inspektorat za rad, upravna i sanitarna inspekcija
1.1.2 Uključeno 22 inspekcije u sistem e-inspektor. Drugi kvartal 2019. MDULS
ITE
22 inspekcije
1.1.3 Sistem poreske inspekcije povezati sa sistemom eInspektor. Prvi kvartal 2020. PU
MDULS
ITE
/
1.1.4 Formirana evidencija svih objekata inspekcijskog nadzora prikupljanjem podataka iz postojećih evidencija, inspektori unose nove objekte nadzora sukcesivno. Drugi kvartal 2019. MDULS
ITE
Inspekcije
1.1.5 Izrada analize za povezivanje eInspektora sa Upravom carina. Četvrti kvartal 2019. Uprava carina
MDULS
ITE
/
1.1.6 Povezivanje eInspektora sa Upravom carina Drugi kvartal 2020. Uprava carina
MDULS
ITE
/