Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.10 Sprečavanje nezakonitog prevoza putnika
Iako je Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju stupio na snagu još 2015. godine, sa poslednjim izmenama i dopunama iz 2018. godine, u praksi ne postoji dosledna primena odredaba Zakona, što dovodi do negativnih posledica na privredni ambijent, sigurnost poslovanja legalnih privrednih subjekata, bezbednost i sigurnost prilikom pružanja usluga prevoza građana, kao i na iznos prihoda budžeta RS i jedinica lokalne samouprave.
U cilju efikasnije primene odredaba Zakona, zaštite investicija u delatnosti, suzbijanja sive ekonomije u oblasti saobraćaja, podrške jedinicama lokalne samouprave da dosledno sprovedu odredbe Zakona i urede uslove poslovanja na svojoj teritoriji, potrebno je hitno usaglasiti postupanje svih nadležnih organa u odnosu na primenu zakonskih odredaba koje uređuju ovu oblast.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.10.1 Kroz izmenu člana 155. stav 1. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju omogućiti lokalnoj saobraćajnoj inspekciji da vrši nadzor nad međugradskim prevozom. Drugi kvartal 2019 MGSI /
1.10.2 Praćenje statistike ishoda i analiza presuda prekršajnih sudova po zahtevima za pokretanje prekršajnih postupaka lokalnih saobraćajnih inspektora Kontinuirana aktivnost Lokalne samouprave Prekršajni sudovi
1.10.3 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MGSI /