Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.12 Kontrola bespravne seče šuma
Povećana je bespravna seča šuma usled nedovoljne koordinacije različitih organa. Šumarski inspektori nemaju ovlašćenja da zaustavljaju vozila koja prevoze drvo u prometu te je potrebna saradnja sa organima koja imaju takva ovlašćenja.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.12.1 Usaglašavanje koordinacije aktivnosti i usvajanje hodograma za suzbijanje nedozvoljenog eksploatisanja vodnih resursa po kojem postupaju svi definisani organi. Treći kvartal 2019. Republička direkcija za vode – MPŠV MTTT
Radna grupa Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor
1.12.2 Izrada i praćenje realizacije hodograma za kontrolu bespravne seče šuma i nedozvoljenog prometa sirovog drveta. Treći kvartal 2019. Šumarska inspekcija – MPŠV
MUP
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Čuvari šuma i sopstvenici šuma