Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.14 Jačanje kapaciteta inspekcija
Obezbeđivanje ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija, kao i poboljšanje materijalnog položaja inspektora je neophodno kako bi se osiguralo dalje sprovođenje reforme inspekcijskog nadzora.
Imajući u vidu da je prosek starosti inspektora 56 godina, potrebno je doneti plan zapošljavanja mladih inspektora, a budući da je oprema koju poseduju inspektori dotrajala, neophodno je uspostaviti i model opremanja inspekcija. Dodatno, trenutno ne postoji vrednovanje rada inspektora na osnovu ostvarenja javnog interesa, već se njihov rad sada vrednuje na osnovu broja sprovedenih nadzora, količine oduzete robe i slično. Iz tog razloga je potrebno izraditi adekvatan model za vrednovanje rada inspektora.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.14.1 Donošenje Akcionog plana za zapošljavanje inspektora i modela opremanja inspekcija, na osnovu Funkcionalne analize kapaciteta republičkih inspekcija. Drugi kvartal 2019. MDULS – Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor MFIN
1.14.2 Zapošljavanje inspektora u okviru prve godine sprovođenja Akcionog plana za zapošljavanje mladih inspektora. Četvrti kvartal 2019. Republičke inspekcije MFIN
1.14.3 Izmena Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika, kroz obaveznu izradu standardnog opisa radnih mesta za zvanja inspektora, izmenu metodologije koja treba da uvaži uslove rada pod kojim se obavljaju poslovi inspektora i prilagođavanje procenta ograničenja broja najviših zvanja za poslove inspektora. Drugi kvartal 2019. MDULS MFIN
1.14.4 Uvođenje oznake „inspektor” u naziv radnog mesta državnih službenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora. Četvrti kvartal 2019. MDULS MFIN
1.14.5 Uspostavljanje jedinstvenog Registra republičkih inspektora sa podacima o opremi, kvalifikacijama i praćenju karijernog razvoja. Četvrti kvartal 2019. Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Republičke inspekcije
1.14.6 Definisanje mera ostvarivanja javnog interesa za svaku inspekciju. Četvrti kvartal 2019. – poljoprivredna i sanitarna inspekcija
Četvrti kvartal 2020. – sve inspekcije
Koordinaciona komisija, MDULS Republičke inspekcije
1.14.7 Definisanje metodologije za praćenje i merenje ostvarenja javnog interesa za svaku inspekciju. Četvrti kvartal 2019. Koordinaciona komisija, MDULS Republičke inspekcije
1.14.8 Donošenje Modela za vrednovanje rada inspektora. Drugi kvartal 2020. / /