Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.4 SpecijalizacIja prekršajnih sudija
Specijalizacija prekršajnih sudija će se odnositi na prekršajne postupke koje najčešće pokreću: tržišna inspekcija, Poreska uprava, Inspektorat za rad, turistička, poljoprivredna, fitosanitarna, veterinarska i građevinska inspekcija.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.4.1 Opredeliti sudije koje će voditi prekršajne postupke koje iniciraju definisane inspekcije Drugi kvartal 2019. Prekršajni sudovi
Prekršajni apelacioni sud
/
1.4.2 Napraviti kurikulume specijalizacije za definisane oblasti nadzora Treći kvartal 2019. izrađen Nacrt izmena i dopuna Zakona o prekršajima Pravosudna akademija Ministarstvo pravde
MFIN,
MTTT,
MRZBSP,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
MGSI