Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.6 Suzbijanje nelegalne gradnje
Cilj mere je da se smanji nelegalna gradnja, sa fokusom na Beograd.
Posle donošenja Zakona o ozakonjenju objekata iz 2015. godine, na osnovu kojeg je urađen satelitski snimak svih objekata koji mogu biti predmet ozakonjenja, svaka nelegalna izgradnja objekta treba da bude oštro sankcionisana. Ovaj problem posebno je izražen i vidljiv građanima na teritoriji grada Beograda. Stoga je potrebno postupanje nadležnih organa i praćenje sprovođenja mere radi procene efekata.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.6.1 Upis zabeležbe zabrane prometa za sve objekte koji su izgrađeni posle 2015. godine, za koje se se zabeležba upisuje na osnovu samostalnog člana 106. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojim je zabranjen promet takvih objekata, a zabeležba se upisuje na osnovu rešenja o uklanjanju objekata ili posebnog dela objekta koje donosi građevinski inspektor. Četvrti kvartal 2019. Grad Beograd MGSI
1.6.2 Podnošenje prijava za pokretanje krivičnih, odnosno prekršajnih postupaka protiv projektanata, investitora, odnosno izvođača radova na izgradnji objekata iz tačke 1.6.1 i redovno praćenje statistike pokrenutih postupaka. Kontinuirano Grad Beograd
Republičko javno tužilaštvo
MGSI
MUP
Ministarstvo pravde
1.6.3 Sprovođenje rušenja objekata iz tačke 1.6.1 i izveštavanje resornog ministarstva Drugi kvartal 2020. Grad Beograd MGSI
MUP
1.6.4 Opštim obaveznim uputstvom Republičkog javnog tužilaštva uvesti obavezu da se u slučaju odlaganja krivičnog gonjenja za izvršioce krivičnog dela „građenje bez građevinske dozvole” iz člana 219a Krivičnog zakonika, počinjenog nakon 26. novembra 2015. godine osumnjičenom pored drugih nametnuti obavezu da u određenom roku otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela, odnosno da ukloni nelegalni objekat, u kom slučaju bi se odluka o odbačaju krivične prijave odložila do ispunjenja svih obaveza iz naredbe o odlaganju krivičnog gonjenja (čime bi se znatno olakšalo i ubrzalo rušenje nelegalnih objekata). Drugi kvartal 2019. Republičko javno tužilaštvo Ministarstvo pravde
MGSI
1.6.5 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MGSI
Grad Beograd
/