Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 2.1 Digitalna fiskalizacija
Informacije o prometu u svim fazama prometa se šalјu poreskim organima u realnom vremenu
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
2.1.1 Usvajanje Predloga zakona o fiskalizaciji kojim je proširen sukcesivno obuhvat fiskalizacije na sve oblike prodaje robe i pružanja usluga i sve faze prometa. Četvrti kvartal 2019. Vlada
MFIN
PU
2.1.2 Priprema akcionog plana uvođenja nove fiskalizacije i plana sprovođenja proširenja obuhvata na nove delatnosti, odnosno obveznike. Četvrti kvartal 2019. MFIN
PU
Tržišna inspekcija
2.1.3 Donošenje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o fiskalizaciji. Drugi kvartal 2020. MFIN PU
2.1.4 Priprema funkcionalne specifikacije i nabavka softvera i hardvera – inkorporiranje modula analize rizika za neevidentiranje prometa. Drugi kvartal 2020. MFIN /
2.1.5 Obuke službenika Poreske uprave. Treći kvartal 2020. PU MFIN
2.1.6 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /