Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 2.2 Unapređenje sistema paušalnog oporezivanja
Poreska uprava godišnje mora da izda i više od 300.000 poreskih rešenja obveznicima u sistemu paušalnog oporezivanja. Više od 300 poreskih inspektora radi na ovim rešenjima. Kroz izmenu podzakonskog akta i razvoj softvera koji bi omogućio automatski obračun i izdavanje rešenja hilјade sati će se uštediti i omogućiti veća predvidlјivost za poreske obveznike.
Izmena regulatornog okvira koji će pojednostaviti proceduru obračuna paušalnog poreza u cilјu automatizacije procesa utvrđivanja visine paušalnog poreza, kao i da pripremi funkcionalnu specifikaciju podnošenja zahteva u elektronskom obliku i automatski obračun visine paušalnog poreza.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
2.2.1 Usvojene izmene i dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju i Predlog zakona o porezu na dohodak građana radi uvođenja konsolidovane naplate poreza i automatizovanog obračuna paušalnog oporezivanja. Četvrti kvartal 2019. Vlada
MFIN
PU
2.2.2 Priprema i izrada softvera za automatizovano paušalno oporezivanje. Prvi kvartal 2020. PU MFIN
2.2.3 Priprema i izrada softvera za konsolidovani sistem naplate poreza. Četvrti kvartal 2019. PU MFIN
2.2.4 Obuke službenika za korišćenje softvera. Drugi kvartal 2020. PU /
2.2.5 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /