Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 2.3 eFakture – elektronska razmena faktura
Uspostavlјanjem pouzdane dostave faktura u sistemu omogućiće se veća pravna sigurnost ugovornih strana, bolјe izvršenje ugovora, razvoj usluge faktoringa i mikrofinansiranja malih privrednih subjekata.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
2.3.1 Izrađena analiza biznis procesa i analiza efekata na budžet i privredu, podela na 2 faze: izdavanje eFakture ka državnim organima i izdavanje efakture privreda ka privredi. Treći kvartal 2019. MFIN PU (za fazu 2)
Uprava za trezor (za fazu 1)
2.3.2 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije hardvera i softvera u skladu sa analizom iz tačke 2.3.1 za fazu 1. Treći kvartal 2019. MFIN Uprava za trezor
2.3.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije hardvera i softvera u skladu sa analizom iz tačke 2.3.1 za fazu 2. Prvi kvartal 2020. MFIN /
2.3.4 Propisivanje načina i potrebnih uslova i standarda za izdavanje i primanje elektronskih faktura u jedinstvenom sistemu i obavezne forme elektronske fakture u skladu sa funkcionalnom specifikacijom iz tačke 2.3.2 za fazu 1 Treći kvartal 2019. MFIN PU
Uprava za trezor
2.3.5 Propisivanje načina i potrebnih uslova i standarda za izdavanje i primanje elektronskih faktura u jedinstvenom sistemu i obavezne forme elektronske fakture u skladu sa funkcionalnom specifikacijom iz tačke 2.3.3 za fazu 2. Prvi kvartal 2020. MFIN /
2.3.6 Nabavka potrebnog hardvera, softvera i licenci za uspostavlјanje sistema eFaktura za fazu 1. Četvrti kvartal 2019. Uprava za trezor MFIN
2.3.7 Nabavka potrebnog hardvera, softvera i licenci za uspostavlјanje sistema eFaktura za fazu 2. Drugi kvartal 2020. MFIN /
2.3.8 Obuka službenika za korišćenje sistema (na testnom sistemu) za fazu 1. Prvi kvartal 2020. i dalјe Uprava za trezor
MFIN
/
2.3.9 Obuka službenika za korišćenje sistema (na testnom sistemu) za fazu 2. Treći kvartal 2020. MFIN /
2.3.10 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /