Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 3.6 Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja
Cilј je da se uspostavlјen sistem identifikacije platioca usluga – omogući pružanje javnih usluga bez podnošenja dokaza o uplati, čime se olakšava elektronsko plaćanje (eBanking, mBanking). Postojeći sistem omogućava prevare (dodavanje nule, podmetanje istog dokaza o uplati nekoliko puta) i sprečava automatizaciju postupanja radi efikasnije elektronske uprave, što otežava legalno poslovanje i povećava rizik od korupcije.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
3.6.1 Instalirati POS terminale na svim šalterima javne uprave. Četvrti kvartal 2019. 40% Lokalnih samouprava I šaltera državnih organa ITE Poslovne banke
NBS
3.6.2 Omogućiti instant plaćanja na svim šalterima organa javne uprave. Treći kvartal 2019.
70% Lokalnih samouprava
Četvrti kvartal 2019. 40% šaltera državna uprava
NBS
ITE
Lokalne samouprave
Poslovne banke
3.6.3 Izrada biznis analize za realizaciju sistema za uparivanje i razvrstavanje uplata prema broju predmeta, odnosno uplatiocu – stranci u postupku. Ova analiza treba da sadrži akcioni plan sa definisanim obavezama nosiocima obaveza i rokovima. Treći kvartal 2019. MFIN ITE
Uprava za trezor
NALED
3.6.4 Sprovođenje aktivnosti koje su utvrđene tačkom 3.6.3. (implementacija izmena na informacionim sistemima za koje se utvrdi potreba, izmena zakona i podzakonskih akata za koje postoji potreba). Prvi kvartal 2020. i dalјe kontinuirano MFIN Uprava za trezor
NBS
MUP
ITE
3.6.5 Obuke korisnika. Drugi kvartal 2020. i dalјe kontinuirano MFIN NALED
Uprava za trezor
ITE
Lokalne samouprave
3.6.6 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MFIN /