Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.1 Edukacija u školama i na fakultetima
Edukacija u osnovnim i srednjim školama bi obuhvatala sledeće teme: zašto postoji porez, čemu služi, na šta i kako razrezuje, kako se naplaćuje, kakva je šteta od sive ekonomije za građane, a kakva za privredu. Promocija na fakultetima podrazumeva aktivno uklјučivanje mladih u diskusiju o važnosti borbe protiv sive ekonomije i mogućim kreativnim rešenjima za njeno smanjenje.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.1.1 Sačiniti kirikulum nastave za osnovne i srednje škole za fiskalnu kulturu. Četvrti kvartal 2019. MPNTR PU
5.1.2 Usvojiti akcioni plan uvođenja nastave fiskalne kulture u školama. Prvi kvartal 2020. MPNTR PU
5.1.3 Kampanja o uvođenju finansijske pismenosti u pilot predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Drugi kvartal 2020. MPNTR MFIN
PU
NALED
5.1.4 Organizovati tribine o važnosti borbe protiv sive ekonomije i studentska takmičenja za pronalaženje kreativnih rešenja u borbi protiv sive ekonomije. Drugi kvartal 2020. Fakulteti
PU
NALED
MPNTR
5.1.5 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MPNTR /