Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.7 Kampanja o značaju profesije inspektora
U vezi sa realizacijom mere 1.14. Cilј kampanje je povećanje ugleda profesije inspektora u društvu, kao i podizanje svesti građana i privrede o značaju inspekcija.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.7.1 Formiranje novinskog tima za praćenje rada inspekcija. Drugi kvartal 2019. NALED MDULS
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor
5.7.2 Uspostavlјanje stalne rubrike u dnevnim novinama „Dnevnik jednog inspektora”. Drugi kvartal 2019. NALED Republičke inspekcije
5.7.3 Izrada i plasman promotivnih filmova o svakoj inspekciji. Treći kvartal 2019. – ovo se radi sukcesivno tokom godinu dana MDULS Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Republičke inspekcije
5.7.4 Kreiranje Linkedin profila „Inspektor”. Treći kvartal 2019. MDULS Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor /
5.7.5 Izrada interaktivnog portala u okviru sajta www.inspektor.gov.rs. Četvrti kvartal 2019. MDULS Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor /