Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 5.9: Edukativna kampanja o sivoj ekonomiji
U cilјu podizanju svesti građana o štetnim posledicama sive ekonomije i potrebi njihovog uklјučivanja u borbu na njenom suzbijanju od klјučne je važnosti kontinuirano sprovođenje sveobuhvatne edukativne kampanje kroz saradnju i zajedničko ulaganje privatnog, javnog i civilnog sektora.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
5.9.1 Izrada kratkih edukativnih videa o sivoj ekonomiji za promociju na društvenim mrežama, veb sajtovima državnih i partnerskih institucija, u prijemnim odelјenjima opština i javnih preduzeća, gradskom prevozu i sl. Prvi kvartal 2020. NALED
MFIN
PU
5.9.2 Izrada i postavlјanje edukativnih postera (o štetnim posledicama / oblicima sive ekonomije, važnosti plaćanja poreza i kako prijaviti sivu ekonomiju) u šalter salama institucija, javnih preduzeća, u bolnicama i drugim ustanovama koje zavise od poreza, gradskom prevozu, prodajnim objektima odgovorne privrede i sl. Prvi kvartal 2020. MFIN
NALED
PU
5.9.3 Razvoj i ažuriranje nacionalnog portala koji na jednom mestu ima sve informacije o problemu sive ekonomije www.sivaekonomija.rs, www.uzmiracun.rs. Kontinuirano NALED MFIN
PU
5.9.4 Organizacija stručnih, naučnih i promotivnih skupova na temu suzbijanja sive ekonomije – najmanje jednom godišnje organizacija nacionalne konferencije Vlade i privrede. Drugi kvartal 2019.
Drugi kvartal 2020.
MFIN
NALED
/
5.9.5 Organizovati nagradni konkurs za novinare u cilјu stimulacije izveštavanja javnosti i istraživačkog novinarstva u oblasti sive ekonomije. Četvrti kvartal 2019. NALED PU
MFIN
5.9.6 Sprovoditi godišnja istraživanja o stavovima građana i privrede o sivoj ekonomiji i promovisati rezultate u javnosti. Drugi kvartal 2019.
Drugi kvartal 2020.
NALED GIZ
5.9.7 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. NALED
MFIN
/