Prihodi budžeta Srbije 2018.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018, predviđeni su prihodi od 1.178 milijardi dinara, od čega porezi čine 84%, neporeski prihodi 15% i donacije 1%. Ista podela prihoda bila je u budžetu za 2017, a iznosili su 1.092,9 milijardi dinara.

U 2018, kao i prethodne godine, najizdašniji prihodi u okviru poreza jesu PDV, akcize i carine, dok u okviru redovnih neporeskih prihoda najviše učestvuju prihodi od prodaje dobara i usluga, kao i takse i naknade.

Za razliku od poreza koji podrazumevaju javne prihode kojim država od subjekata ubira novčana sredstva za usluge i potrebe od javnog značaja, takse predstavljaju javne prihode koje država, pokrajinski i lokalni nivo vlasti naplaćuju od fizičkih ili pravnih lica za konkretne usluge njihovih organa i ustanova (takse za izdavanje ličnih dokumenata, uverenja, potvrda...), dok se naknade naplaćuju za korišćenje javnih dobara (rudna bogatstva, šume, vode, zemljište, frekvencije, vazduh...)