Kako prijaviti

Ukoliko uočite da neko posluje mimo propisa i želite da prijavite te aktivnosti prava adresa su inspekcije. Inspekcije su organi u okviru državne ili lokalne uprave čiji je zadatak da kontrolišu poštovanje propisa i zakonitost rada svih pa i preduzetnika i privatnih privrednih društava. Najviše dodira sa subjektima koji posluju u sivoj zoni imaju poreska, tržišna i inspekcija rada.

Jedinstveni kontakt centar za inspekcije

Tokom pandemije korona virusa, Vlada Srbije je odgovorila i na potrebe građana da na jednostavan način prijave i druge oblike sive ekonomije te je u saradnji s NALED-om i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) otvoren objedinjeni Kontakt centar republičkih inspekcija. Na ovaj način privreda i građani mogu da na jednom mestu prijave nepravilnosti u poslovanju koje se tiču svih inspekcija, bez potrebe da poznaju nadležnosti pojedinačnih inspekcijskih organa. Jedinstveni kontakt centar dostupan je na broju 011/ 6350-322 ili putem online formulara na sajtu www.inspektor.gov.rs.

Poreska inspekcija

Kontroliše da li se poreski obveznici pridržavaju poreskih propisa i da li redovno uplaćuju poreze i ostale dažbine.

Po pitanju nepravilnosti u vezi sa neizdavanjem fiskalnih isečaka, građani mogu prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61

Prijave za neizdavanje fiskalnih računa, kao i prijave za izdavanje lažnih i neodgovarajućih računa, kao što su predračuni, međuračuni ili takozvani blok-računi, možete podneti i putem specijalnih portala Poreske uprave - www.poreskialarm.rs ili www.poreskialarm.gov.rs.

Tržišna inspekcija

Kontroliše zakonitost svih oblika trgovine i prodaje roba i usluga, izdavanje računa, poštovanje garancija i drugo.

Republička tržišna inspekcija nadležna je za:

 • Nadzor prometa robe i usluga
 • Kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda
 • Kontrolu u cilju zaštite potrošača
 • Kontrolu upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda
 • Kontrolu snabdevenosti tržišta i cene
 • Sprečavanje nelojalne konkurencije
 • Utvrđivanje uslova za obavljanje privrednih delatnosti

Tržišna inspekcija postupa u situaciji kada trgovac:

 • Ne odgovori na reklamaciju potrošača u zakonskom roku od 15 dana
 • Zloupotrebljava izraz garancija
 • Nepošteno posluje
 • Šalje pošiljke koje potrošač nije naručio
 • Prodaje, služi i poklanja maloletniku duvanske odnosno alkoholne proizvode i pivo itd.

Republičkoj tržišnoj inspekciji nepravilnosti mogu da se prijave na telefon 011 361 4334..

Informacije o tome kako da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji i spisak dežurnih telefona sektorskih tržišnih inspekcija na teritoriji Republike Srbije možete pronaći ovde.

Inspekcija rada

Kontroliše da li se poštuju prava zaposlenih i propisi o bezbednosti i zdravlju na radu.

Inspektorat za rad obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa propisanih Zakonom o radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama, Zakonom o privatnim preduzetnicima, Zakonom o privrednim društvima u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu, Zakonom o štrajku, Opštim kolektivnim ugovorom, kolektivnim ugovorima (posebnim i pojedinačnim), opštim aktima i ugovorima o radu kojima se uređuju prava obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama, pravnim licima i drugim oblicima organizovanja kao i ustanovama.

Inspekcija rada nadzire i primenu propisa o zaštiti od zlostavljanja na radu (mobinga), bez obzira na to da li je radnik prijavljen ili ne, da li je zaposlen u privatnom ili javnom sektoru, na puno ili deo radnog vremena, na neodređen ili određen period.

Primeri kada se treba obratiti inspekciji rada:

 • Ukoliko postoji sumnja da je osoba žrtva diskriminacije odnosno ukoliko postoji sumnja da je poslodavac odlučio da osobu ne zaposli zbog nekog njegovog ličnog svojstva koje nije od važnosti za poziciju za koju je bio raspisan konkurs
 • Ako poslodavac, neposredno po prijemu na posao zaposlenog, nije sačinio ugovor o radu, niti je prijavio zaposlenog državnim fondovima za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje (rad na crno)
 • Ako poslodavac isplaćuje manju platu od dogovorene, ako kasni ili je ne isplaćuje uopšte, ako ne plaća naknadu za prekovremeni rad, markicu za prevoz…
 • Ukoliko zaposleni radi prekovremeno iznad zakonskog maksimuma, poslodavac ne odobrava godišnje odmore …
 • Ukoliko zaposleni radi bez adekvatne zaštitne opreme po zdravlje i bezbednost na mestima na kojima je propisano obevezno korišćenje opreme (kaciga, rukavice, maska,druga zaštitna oprema)
 • U slučaju povrede na radu i odluke poslodavca da zaposleni ne može koristiti dane bolovanja
 • Ukoliko poslodavac otpusti zaposlenog nakon što je učestvovao u štrajku, održanog u skladu sa zakonom
 • Ukoliko postoji sumnja da je zaposleni dobio nezakonit otkaz

U slučaju da je poslodavac povredio prava radnika, da ne poštuju propise o zapošljavanju ili da su ugroženi zdravlje i bezbednost na radu, moguće je podneti prijavu Inspektoratu za rad Republike Srbije.

Prijava se može podneti odlaskom u kancelarije odeljenja/odseka inspekcije rada u upravnim okruzima ili Gradu Beogradu, telefonom ili e-mailom. Spisak svih kontakata možete preuzeti ovde.

Broj besplatne linije za anonimno prijavljivanje rada na crno je 0800 300 307.