Ključne mere

Vlada Srbije usvojila je Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa opštim ciljem da se obim sive ekonomije u Srbiji smanji, tako da je:

 • Cilј 1: Procena učešća sive ekonomije u BDP Republike Srbije kod registrovanih privrednih subjekata smanjena sa 14,9% na 14,5%
 • Cilј 2: Udeo neregistrovanih privrednih subjekata u ukupnom broju privrednih subjekata smanjen sa 17% na 15%
 • Cilј 3: Relativno smanjenje PDV jaza u naplati za 2 p.p.
 • Cilј 4: Smanjeno učešće neformalne zaposlenosti u ukupnoj zaposlenosti sa 19,5% u 2018. godini na 17,5% u 2020. godini

Posebni ciljevi Nacionalnog programa:

 • Cilј 1: Efikasniji nadzor nad tokovima sive ekonomije
 • Cilј 2: Unapređenje funkcionisanja Poreske uprave u cilјu efikasnijeg razreza i bolјe naplate poreza
 • Cilј 3: Podsticajne mere za fer konkurenciju, legalno preduzetništvo i zapošlјavanje
 • Cilј 4: Smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja za privredu i građane
 • Cilј 5: Podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije

Ključne mere - Efikasniji nadzor nad tokovima sive ekonomije

 • Uspostavlјanje informacionog sistema e-Inspektor za sve inspekcije
 • Uspostavljanje jedinstvenog kontakt centra za inspekcijski nadzor za građane i privredu i uspostavljanje „knjige” inspekcijske prakse
 • Uvođenje primene sporazuma o priznanju prekršaja za sve propise u 5 ključnih inspekcija (Tržišna, Poreska uprava, Inspektorat za rad, Poljoprivredna i Turistička inspekcija)
 • Sprovedena specijalizacija prekršajnih sudija za prekršajne postupke iz oblasti sive ekonomije
 • Uspostavljanje sistema za razmenu informacija o toku i ishodu postupaka koje pokreće inspektor – povezivanje sistema eInspektor i SIPRES
 • Suzbijanje nelegalne gradnje
 • Suzbijanje oglašavanja i prodaje robe preko interneta od strane neregistrovanih subjekata
 • Regulisati prodaju nesopstvenih proizvoda na robnim i zelenim pijacama
 • Sprečavanje pretovara robe u vodnom transportu izvan luka i pristaništa
 • Sprečavanje nezakonitog prevoza putnika u javnom prevozu
 • Kontrola nelegalnih subjekata koji bespravno iskorišćavaju vodne i šumske resurse (drvo, pesak i šljunak)
 • Suzbijanje nezakonite proizvodnje duvana i GMO soje
 • Dostizanje neophodnih ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija i uvođenje novih kriterijuma za vrednovanje rada inspektora

Ključne mere - Unapređenje funkcionisanja Poreske uprave u cilјu efikasnijeg razreza i bolјe naplate poreza

 • Digitalna fiskalizacija – informacije o prometu u svim fazama prometa se šalјu poreskim organima u realnom vremenu
 • Automatizacija obračuna paušalnog oporezivanja i objedinjavanje naplate poreza i doprinosa paušalnim poreskim obveznicima kroz konsolidovani sistem naplate poreza
 • eFakture – Uvođenje sistema elektronske razmene faktura

Ključne mere - Podsticajne mere za fer konkurenciju, legalno preduzetništvo i zapošlјavanje

 • Regulisanje novih oblika radnog angažovanja posebnim propisima
 • Uvođenje novih poreskih tretmana novih oblika radnog angažovanja
 • Smanjenje fiskalnog opterećenja rada
 • Proširenje obuhvata Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima na nove delatnosti
 • Proširenje obuhvata mera za početnike u poslovanju na nove kategorije korisnika
 • Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja

Ključne mere - Smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja za privredu i građane

 • Uspostavlјanje jedinstvene baze službenih mišlјenja
 • Javni registar neporeskih nameta i ukidanje parafiskala
 • E-javne nabavke – uspostaviti elektronski postupak javnih nabavki
 • Optimizacija administrativnih postupaka koji utiču na legalno poslovanje

Ključne mere - Podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije

 • Uvođenje finansijske pismenosti i fiskalne kulture u kurikulum osnovnih i srednjih škola i promocija borbe protiv sive ekonomije na fakultetima
 • Sprovođenje kampanje o rušenju nelegalnih objekata
 • Sprovođenje kampanje u vezi sa podsticajima za legalno poslovanje
 • Kampanja o transparentnom izvršenju budžeta "Poreze plaćamo zato što"
 • Kampanja o podsticanju bezgotovinskog plaćanja u javnom i privatnom sektoru i olakšicama
 • Kampanja u okviru uvođenja novog sistema fiskalizacije i proširenja obuhvata obveznika
 • Kampanja o značaju profesije „Inspektor”
 • Kampanja za promociju elektronske prijave sezonskih radnika
 • Edukativna kampanja o pojavnim oblicima i važnosti borbe protiv sive ekonomije