Порези представљају најважнији извор прихода буџета и без њих држава не би могла да финансира јавна добра и заједничке потребе, као што су јавни ред и мир, образовање, инфраструктура, здравство, заштита својине, одбрана и слично. Откад постоји држава постоји и потреба да се финансира како би грађанима пружала услуге од општег значаја.

Новац из буџета се троши на плате запослених (државни сектор), пензије, финансирање војске, здравствене и социјалне заштите, образовање, али и за капиталне инвестиције државе у инфраструктуру, подстицаје у пољопривреди и другим привредним гранама, субвенције у разним областима, отплату дугова, очување дугорочне стабилности земље и слично.

Законом о буџетском систему прописано је да се порези могу уводити само законом и то на потрошњу, доходак, добит, имовину и пренос имовине физичких и правних лица. Истим Законом уведени су и доприноси за осигурање и то за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

Порези који се плаћају у Србији:

1. Порез на додату вредност (ПДВ) као општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара

2. Порез на добит правних лица чија је основица опорезива добит и који плаћају привредна друштва

3. Порез на доходак грађана који плаћају физичка лица која остварују доходак, на следеће врсте прихода:

 • Зараде
 • Приходи од пољопривреде и шумарства
 • Приходи од самосталне делатности
 • Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине
 • Приходи од капитала
 • Приходи од непокретности
 • Капитални добици и остали приходи
 • Порези на имовину, и то: право својине; право становања; право закупа стана или стамбене зграде; право закупа грађевинског земљишта у јавној својини, односно пољопривредног земљишта у државној својини; право коришћења грађевинског земљишта у јавној својини
 • Порез на наслеђе и поклон
 • Порез на пренос апсолутних права

4. Порез на употребу, држање и ношење добара и то:

 • Порез на употребу моторних возила
 • Порез на употребу пловила
 • Порез на употребу ваздухоплова
 • Порез на регистровано оружје

5. Порез на премије неживотних осигурања које се остварују закључивањем и извршавањем уговора о пословима неживотног осигурања.