Преглед: Програм за сузбијање сиве економије 2023 – 2025.

Национална иницијатива за безготовинско плаћање „Бољи начин“ подржава активности Владе Републике Србије на сузбијању сиве економије. Пројекат је помогао израду нацрта новог програма за сузбијање сиве економије до 2025. и у процесу припреме тог стратегијског документа, НАЛЕД је урадио нову процену обима Сиве економије у Србији 2022. која је показала да обим сиве економије у претходних пет година наставља да опада. Студија спроведена према анкетном методу, процењује да је ниво сиве економије међу регистрованом привредом смањен за око три процентна поена у периоду 2017-2021 односно са 14,9% на 11,7% БДП-а. Студија спроведена према анкетном методу, процењује да је ниво сиве економије међу регистрованом привредом смањен за око три процентна поена у периоду 2017-2021 односно са 14,9% на 11,7% БДП-а.

Нови Програм за сузбијање сиве економије до 2025. године садржи 23 мере. Ове мере усмерене су на унапређење надзора и процесуирања прекршаја с једне стране, и увођење подстицајних мера и олакшица за легално пословање с друге, и могу се поделити у три групе:

Јачање капацитета инспекција и прекршајних судова

1.1 Усpostављање потпуне функционалности система eИнспектор и јединственог Контакт центра

1.2 Унапређење ефикасности рада инспекција и инспекцијске праксе

1.3 Унапређење положаја инспектора

1.4 Развој и надзор над спровођењем ходограма за координацију инспекцијског надзора

1.5 Унапређење ефикасности спровођења прекршајног поступка

1.6 Спречавање случајева превара у вези са прехрамбреним производима

Унапређење поступка пореског надзора и пријаве

2.1 Унапређење капацитета Пореске управе и привредних друштава за спровођење Закона о фискализацији

2.2 Унапређење система електронске размене фактура

2.3 Кампања за промоцију фискалне одговорности и дисциплине и промоција борбе против сиве економије

2.4 Јачање ИТ сектора и аналитичких капацитета Пореске управе

2.5 Финансијска и фискална едукација младих

2.6 Уspостављање јединственог управног места за издавање уверења о плаћеним порезима

2.7 Стимулисање наплате пореза на приходе од закупа непокретности

Фискално и административно растерећење легалног пословања

3.1 Фискално растерећење рада

3.2 Уspostављање јавног, електронског регистра непореских даћбина и реформа парафискала

3.3 Стимулисање безготовинског плаћања за јавне услуге

3.4 Стимулисање безготовинског плаћања за остала добра и услуге

3.5 Кампања за подстицање безготовинског плаћања

3.6 Регулисање нових облика рада и проширење поједностављеног рад