Medijana - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani opštine Medijana.

Period glasanja: od 7. do 15. juna 2018.

Lokacija i vreme glasanja:

  • Uslužni centar GO Medijana, Pariske komune bb od 08h do 15h

1. Nabavka ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Niš

Dom zdravlјa Niš godišnje pruži oko 5.500.000 zdrastvenih usluga, što znači da na dnevnom nivou kroz objekat prođe više od 5.000 korisnika sa raznim zdravstvenim tegobama. Da bi se pružila što kvalitetnija usluga i postavila precizna dijagnoza, često je neophodno uraditi dopunske specijalističke preglede (snimanje rendgenom, ulzrazvukom...). Ultra zvučni aparati koji su trenutno u potrebi su sa zastarelim softverima i sondama. Nјihova prosečna starost je deset godina i do sada je na njima izvršeno snimanje više od 50.000 pacijenata, što značajno premašuje njihove tehničke mogućnosti. Trenutno na raspolaganju ima 3 ultrazvučna aparata od kojih jedan nije u funkciji, a druga dva se vrlo često kvare. Iz tog razloga se korisnici upućuju kući, naknadno se zakazuju pregledi ili se šalјu u Klinički centar Niš. Takve situacije dovode do nezadovoljstva korisnika, povećava njihove troškove, dovodi do napredovanja bolesti zbog neblagovremeno uspostavlјene dijagnoze i pravovremene primene terapije. Nabavkom i uvođenjem u rad novog ultrazvučnog aparata značajno će biti unapređeni kapaciteti za blagovremenu i preciznu dijagnozu stanja zdravlјa korisnika, što će podići nivo efikasnosti i unaprediti lečenje pacijenata.

Korisnici:

  • 300.000 stanovnici Niša
  • 120.000 stanovnika u Nišavskom okrugu

2. Nabavka interaktivnih–displej tabli za 11 osnovnih škola

Informatika i informaciona tehnologija su značajni sadržaji nastave na svim nivoima školovanja. Kao jedno od savremenih nastavnih sredstava sve više se koristi interaktivna elektronska tabla, odnosno interaktivni web displeji. Tabla pobolјšava kvalitet nastave i čini je interaktivnom što je posebno značajno za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Omogućava prikaz video-zapisa različitih formata i fotografija u visokoj rezoluciji, primenu velikog broja edukativnih softvera, uređivanje dokumenata na licu mesta. Uvođenjem interaktivne table-displeja u nastavu u 11 osnovnih škola na terotoriji opštine Medijana omogućuje se unapređenje u nastavi srpskog jezika, matematike, prirode i društva, psihomotornih vežbi, informatike i računarstva. “Pametna tabla-displej” pruža i dodatne mogućnosti kao sredstvo za edukaciju nastavnog osoblјa kroz seminare, prezentacije i slične aktivnosti. Učenici pažlјivije i sa većim interesovanjem prate multimedijalne prezentacije, bolјe pamte sadržaje i aktivnije učestvuju u procesu prihvatanja novih znanja. Osnovne škole na teritoriji opštine Medijana nemaju ovakve vrste nastavnih sredstava i nabavka interaktivnih-displej tabli u svih 11 osnovnih škola značajno bi doprinelo osavremenjavanju nastave i unapređenju obrazovnog procesa.

Korisnici:

  • 6.850 učenika osnovnih škola
  • Nastavni kadar

3. Nabavka vozila za korisnike usluga Gerontološkog centra

U Gerontološkom Centru Niš, ustanovi socijalne zaštite čija je osnovna uloga doma za stare smešteno je 286 korisnika. Među njima je veliki broj onih koji svakodnevno (u proseku 3 do 5 lica dnevno) ima potrebu za specijalističkim pregledima, prevozom na dijalizu i slično, a samim tim i prevozom do određenih zdravstvenih ustanova. Centar pruža i usluge stanovanja, ishrane, socijalno-psihološke pomoći i podrške, zdravstvene i opšte nege i zaštite, fizikalne medicine i rehabilitacije, kulturno-zabavnih i rekreativnih aktivnosti i drugih. Centar trenutno ne raaspolaže vozilom prilagođenim potrebama korisnika i najčešće se za prevoz koristi neadekvatno vozilo staro preko 15 godina ili se čeka na vozila Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Često se na dolazak vozila dolazi čeka više sati, jer korisnici GC Niš ne spadaju u grupu prioritetnih lica. Nabavka adekvatnog kombi vozila sa 8 sedišta i klimom značajno bi unapredilo kvalitet života korisnika usluga Gerontološkog centra.

Korisnici:

  • 286 korisnika Gerontološkog centra