Opšti cilj i indikatori

Vlada Srbije usvojila je u aprilu 2019. Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa opštim ciljem da se obim sive ekonomije u Srbiji smanji, tako da je:

  • Procena učešća sive ekonomije u BDP Republike Srbije kod registrovanih privrednih subjekata smanjena sa 14,9% na 14,5%
  • Udeo neregistrovanih privrednih subjekata u ukupnom broju privrednih subjekata smanjen sa 17% na 15%
  • Relativno smanjenje PDV jaza u naplati za 2 p.p.
  • Smanjeno učešće neformalne zaposlenosti u ukupnoj zaposlenosti sa 19,5% u 2018. na 17,5% u 2020.