Izveštaj 2017

Tokom 2017. godine ostvareni su prihodi države veći za 107,6 mlrd dinara od prvobitnog plana.

Bolja naplata poreskih prihoda za skoro 80 mlrd dinara posledica je bolje naplate PDV-a, akciza i poreza na dohodak građana:

  • Ukupan prihod od PDV-a je veći u odnosu na plan za 2,8%
  • Ukupan prihod od poreza na dobit veći je u odnosu na plan za 38%
  • Prihodi od akciza su, u odnosu na plan, veći za 3,1%. Bolјem ostvarenju u odnosu na plan najviše doprinose prihodi od akciza na električnu energiju. Prihodi od akciza na naftne derivate su u odnosu na prošlu godinu veći za 2,7%, a naplata akciza na duvanske prerađevine premašila je planirani iznos za 2,1%

U 2017, prema podacima Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, došlo je do porasta formalne zaposlenosti za 3%. Deo rasta duguje se otvaranju novih radnih mesta, ali je jedan deo rezultat borbe protiv rada na crno.

Sprovođenje mera i aktivnosti Nacionalnog programa za suzbjanje sive ekonomije i ove godine dalo je veliki doprinos boljoj naplati poreza i unapređenju fer konkurencije.

U cilju unapređenja inspekcijskog nadzora formiran je stručni tim – Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor koja je za manje od godinu dana oživela i obezbedila održivu saradnju svih inspekcijskih organa i pripremila izmene 83 propisa u cilju usaglašavanja sa krovnim zakonom o inspekcijama. Pripremljen je i prvi Info list o pravima i obavezama privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru koji služi kao koristan i praktičan vodič i za privrednike i za inspekcije.

U okviru ministarstava za državnu upravu i lokalnu samoupravu, unutrašnjih poslova, trgovine, turizma i telekomunikacija, zdravlja, omladine i sporta uspostavljeni su efikasni sistemi za podnošenje prijava o različitim oblicima sive ekonomije. U planu je dalji rad na izradi modula u okviru platforme E-inspektor za postupanje po prijavama.

Izvršena je revizija sistema prijave zaposlenih kroz izmene i dopune Zakona o radu kojim je propisano da je poslodavac dužan da prijavu na obavezno socijalno osiguranje mora podneti pre stupanja zaposlenog na rad.

U 2017, inspektori rada su kod registrovanih i neregistrovanih subjekata izvršili ukupno 53.424 inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlјa na radu. Evidentirano je 22.411 osoba koje su radile bez ugovora, što je za 15% više nego u istom periodu 2016, kada je na radu „na crno” zatečeno 19.472 ljudi. Nakon preduzetih mera, poslodavci su zasnovali radni odnos sa 21.171 radnikom što je za 50% više nego u istom periodu 2016. godine.

U toku 2017, izvršeno je 6.592 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa gde je u 40% slučajeva utvrđena nepravilnost. Izvršeno je i 176 kontrola u domenu obavlјanja neregistrovane delatnosti gde je za više od 80% slučajeva utvrđena nepravilnost.

Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u 2017, početnici u poslovanju oslobođeni su plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja. Prema Analizi poreskog i neporeskog opterećenja početnika u poslovanju koju je realizovao NALED, uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici idu i do 250.000 dinara godišnje. Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Ministarstvo za rad, Ministarstvo finansija, Ministarstvo polјoprivrede, GIZ i NALED pokrenuli su realizaciju projekta „Povećanje prilika za zapošlјavanje sezonskih radnika“ koji podrazumeva izradu zakonskog okvira i razvoj elektronskog sistema za prijavu i uplatu poreza i doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi.

Organizovana je nagradna igra s fiskalnim računima i slipovima Uzmi račun i pobedi. Za vreme trajanja nagradne igre građani su poslali 8.565.070 koverata odnosno 85.650.070 fiskalnih računa i slipova. Minimalna vrednost poslatih računa procenjuje se na 6,8 milijardi dinara, a pripadajućeg PDV-a na 1,13 milijardi dinara odnosno 9,19 miliona evra. U prvom kvartalu 2017. zabeležen je rast ukupnog prometa evidentiranog preko fiskalnih kasa od 7,64% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći skok od čak 33,84% zabeležen je kod tzv. malih obveznika fiskalizacije kod kojih je siva ekonomija najzastuplјenija, kao i u cilјnim sektorima u kojima se ostvaruje najveći promet. U istom periodu, za čak 18,5% porastao je broj plaćanja putem kartica i za gotovo 17,5% povećana je vrednost bezgotovinskih transakcija.