Izveštaj 2018

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije - 2018.

Ukupni prihodi države veći su za 89,7 milijardi dinara od prvobitnog plana. Bolja naplata poreskih prihoda za 46,2 milijardi dinara posledica je naplate PDV-a, akciza i poreza na dohodak građana:

 • Ukupan prihod od poreza na dobit veći je u odnosu na plan za 16,8%
 • Prihodi od akciza u odnosu na plan veći za 1,3%.

U 2018, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, došlo je do porasta registrovane zaposlenosti za 3,3%. Deo rasta duguje se otvaranju novih radnih mesta, ali je jedan deo rezultat borbe protiv rada na crno.

Sprovođenje mera i aktivnosti Nacionalnog programa za suzbjanje sive ekonomije i ove godine dalo je veliki doprinos boljoj naplati poreza i unapređenju fer konkurencije.

 • Sprovedena reforma sistema radnog angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi kroz donošenje novog sistemskog zakona, čija je primena otpočela u januaru 2019. Pokrenut portal sezonskiradnici.gov.rs preko kojeg se može jednostavno izvršiti prijava i odjava sezonskih radnika što podrazumeva upis JMBG-a radnika, označavanje vrste posla, bilo da je reč o branju, sadnji, orezivanju ili drugom, kao i da u kalendaru izaberu dan ili više dana tokom kojih će raditi. Osim portala, kreirana je i mobilna aplikacija koju su razvili NALED i Poreska uprava.
 • Formirana Radna grupu za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja, čiji je jedan od zadataka koordinacija pripreme izmena regulatornog okvira koji će pojednostaviti proceduru obračuna paušalnog poreza i podnošenja zahteva
 • Otpočela primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja za novoosnovane preduzetnike i za najviše 9 osnivača privrednog društva.
 • Usvojen je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je na jednom mestu evidentirao veliki broj neporeskih nameta i definisao njihovu visinu što donosi veću transparentnost za privredu i predstavlja pozitivan pomak
 • Vlada Srbije usvojila predlog Koordinacione komisije da se 78 posebnih zakona usaglasi sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Tokom prethodne godine, usaglašeno je 11 zakona.
 • Izrađeno 23 hodograma (planova aktivnosti) inspekcijskog nadzora po kojima radne grupe postupaju
 • Završena je prva faza razvoja sistema e-Inspektor za četiri pilot inspekcije (Upravni inspektorat, Sanitarna inspekcija, Tržišna inspekcija i Inspektorat za rad)
 • Na sajtu Кoordinacione komisije objavljeno 812 kontrolnih listi svih republičkih inspekcija. Sajt Кoordinacione komisije se svakodnevno ažurira propisima, vestima, kontrolnim listama. Svaka inspekcija ima svoju stranicu sa sajtu sa planovima nadzora, godišnjim izveštajima itd.
 • Otvorena besplatna telefonska linija 0800 300 307, putem koje zaposleni i sva zainteresovana lica Inspektoratu za rad mogu da prijave rad „na crno” i neregistrovani rad, ali i svaku drugu nezakonitost u oblasti rada, kako anonimno, tako i uz ostavljanje podataka lica koje prijavljuje nezakonitosti.
 • Uspostavljena Centralna evidencija izrečenih mera u kojoj su na jednom mestu sistematizovani prikupljeni podaci o privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija. Na ovaj način se unapređuje transparentnost poslovanja privrednih subjekata u Republici Srbiji i povećava stepen sigurnosti pravnog prometa svih njegovih učesnika.
 • Formirana Radna grupa za donošenje Zakona o fiskalizaciji. Urađena nova analiza efekata proširenja obuhvata fiskalizacije
 • Formirana Radna grupa za izradu Nacrta zakona o jedinstvenom registru administrativnih postupaka. Rok za pravno uređenje (zakon i podzakonska akta) jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i drugih uslova poslovanja je 2020. godina.
 • Realizovana kampanja Godina borbe protiv sive ekonomije 2018. i nagradna igra Uzmi račun i pobedi 2018. Prema istraživanju građana koje je sproveo IPSOS, u nagradnoj igri učestvovalo je 41% stanovništva (24% lično, 17% preko članova porodice) po čemu je ova nagradna igra među najuspešnijim u Evropi
 • Sprovedeno istraživanje stavova građana o sivoj ekonomiji. Na uzorku od 1.025 ispitanika, podaci pokazali promenu odnosa građana prema sivoj ekonomiji koja se registruje kroz jačanje poreske discipline. Zabeležen skok u korišćenju platnih kartica prilikom kupovine. Čak 70% građana smatra da siva ekonomija nije opravdana i 90% podržava njeno suzbijanje. 35% građana istaklo da ih je nagradna igra motivisala da uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine i još 13% da su motivisaniji da plaćaju karticama. Čak 93% građana uvek ili često prilikom kupovine dobije neku vrstu računa, a da je došlo do jačanja poreske discipline pokazuje podatak da 48% ispitanika zahteva račun u slučaju da ga ne dobiju (skok sa 40% u odnosu na 2017. godinu). Uz to, 26% građana prijavilo bi objekat u kojem ne dobiju fiskalni račun (porast sa 22% u odnosu na 2017. godinu).
 • Organizovano takmičenje gradova i opština u broju prikupljenih i poslatih fiskalnih računa i slipova. Fiskalni računi i slipovi poslati su iz 185 gradova i opština. U svakoj od takmičarskih kategorija izabrane su po tri opštine, odnosno ukupno devet, koje su nagrađene sa po 23.000 evra. Organizovano je glasanje za izbor projekta rekonstrukcije i opremanja objekata i dobara od javnog značaja u koje će novac biti uložen.
 • Preko poreskog alarma www.poreskialarm.rs.u toku 2018, primljeno 3.784 prijava. Do 31. decembra 2018, obrađeno je 950 prijava u kojima je procenat nepravilnosti 32,34%. Najčešće se prijavljuje neevidentiranje prometa preko fiskalne kase, neprijavljeni radnici, kao i neplaćanje poreza na zarade i doprinose za OSO, nabavka robe bez prateće dokumentacije