Izveštaj 2019

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije - 2019.

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije 2019-2020. usvojen je 4. aprila 2019. i sadrži 36 mera i 153 aktivnosti, raspoređenih u pet cilјeva – efikasniji nadzor, unapređenje rada Poreske uprave, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošlјavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja i jačanje svesti o značaju sive ekonomije. Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije je predviđeno da Koordinaciono telo preko svoje Stručne grupe izveštava Vladu na svakih 90 dana o statusu sprovođenja Akcionog plana.

Uspešno je realizovano 50% aktivnosti akcionog plana predviđenih za 2019, a gotovo trećina aktivnosti nije realizovana u predviđenom roku.


Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 4. kvartal 2019.

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 4. kvartal 2019.

Od ukupno 81 aktivnosti sa rokom za realizaciju u drugom, trećem i četvrtom kvartalu 2019. godine, 40 aktivnosti je realizovano ili se kontinuirano realizuje, dok je 10 aktivnosti delimično realizovano. Nije realizovano 25 aktivnosti, za 5 aktivnosti je pomeren rok za realizaciju po dogovoru sa sastanka Koordinacionog tela, a jednu aktivnost nije moguće realizovati na predviđen način.

 

Od 35 aktivnosti, čiji je rok za realizaciju četvrti kvartal 2019. godine, 10 aktivnosti je realizovano ili se kontinuirano realizuje u zadatom roku, 4 je delimično realizovano, dok 19 aktivnosti nije realizovano u roku ili nemamo informaciju o statusu realizacije. Za dve aktivnosti je rok za realizaciju prethodno pomeren na prvi kvartal 2020. godine.

Sledeće aktivnosti Akcionog plana nisu sprovedene u roku (četvrti kvartal 2019.):

 • 1.5 Izrada analize za povezivanje eInspektora sa upravom carina;
 • 2.1 Uspostavlјanje informacionog sistema za kontakt centar (CRM) koji je povezan sa 1) portalom za prijave i predstavke na sajtu eInspektor, 2) kontakt telefonom i 3) mobilnom aplikacijom koja omogućava slanje fotografija i lokacije prijave;
 • 2.2 Pri Jedinici za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor angažovana najmanje tri operatera koji analiziraju i usmeravaju prijave i pritužbe definisanim kontakt tačkama u republičkim inspekcijama prema nadležnosti, obaveštavaju podnosioca u roku od 48 sati o postupanju sa prijavom i analiziraju statistiku responsivnosti inspekcija i kontakt centra;
 • 2.3 Povezivanje podataka o prijavama kroz kontakt centar sa sistemom eInspektor radi analize rizika i planiranja nadzora;
 • 6.1 Upis zabeležbe zabrane prometa za sve objekte koji su izgrađeni posle 2015. godine, za koje se se zabeležba upisuje na osnovu samostalnog člana 106. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojim je zabranjen promet takvih objekata, a zabeležba se upisuje na osnovu rešenja o uklanjanju objekata ili posebnog dela objekta koje donosi građevinski inspektor;
 • 8.2 Izmena relevantnih propisa u skladu sa preporukama analize – regulisanje prodaje nesopstvenih proizvoda na robnim i zelenim pijacama;
 • 14.6 Definisanje mera ostvarivanja javnog interesa za svaku inspekciju – polјoprivredna i sanitarna inspekcija;
 • 14.7 Definisanje metodologije za praćenje i merenje ostvarenja javnog interesa za svaku inspekciju;
 • 1.1 Usvajanje Predloga zakona o fiskalizaciji kojim je proširen sukcesivno obuhvat fiskalizacije na sve oblike prodaje robe i pružanja usluga i sve faze prometa;
 • 1.2 Priprema akcionog plana uvođenja nove fiskalizacije i plana sprovođenja proširenja obuhvata na nove delatnosti, odnosno obveznike;
 • 2.3 Priprema i izrada softvera za konsolidovani sistem naplate poreza;
 • 6.2 Omogućiti instant plaćanja na svim šalterima organa javne uprave – 40% štaltera državne uprave;
 • 1.2 Omogućiti online podnošenje zahteva za izdavanje lužbenih mišlјenja o primeni propisa na osnovu zaklјučaka analize iz tačke 4.1.1. i praćenje u bazi;
 • 1.3 Analiza 20 propisa za koje se izdalo najviše mišlјenja u prethodnom periodu sa preporukama za unapređenje, odnosno usaglašavanje prakse;
 • 2.1 Definisati elektronski registar koji se ažurira svaki put kada se promeni visina, naziv ili način obračuna;
 • 4.1 Izrada biznis analize i funkcionalne specifikacije za optimizaciju procedura za registraciju subjekata u poslovanju hranom kod APR-a, kod MPŠV-a, (sa mogućnošću uklјučivanja i procesa odobravanja subjekata), kao i registracije subjekata kod Poreske uprave u slučaju proizvođača kafe i jakih alkoholnih pića;
 • 1.1 Sačiniti kirikulum nastave za osnovne i srednje škole za fiskalnu kulturu;
 • 5.1 Budžet, izveštaj o realizaciji budžeta i plana javnih nabavki državnih organa i lokalnih samouprava javno objavlјeni u mašinski čitlјivom formatu;
 • 5.9.5 Organizovati nagradni konkurs za novinare u cilјu stimulacije izveštavanja javnosti i istraživačkog novinarstva u oblasti sive ekonomije.

 

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 3. kvartal 2019.

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 3. kvartal 2019.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije 2019-2020 (Akcioni plan) je usvojen 4. aprila i sadrži 36 mera i 153 aktivnosti, raspoređenih u pet cilјeva – efikasniji nadzor, unapređenje rada Poreske uprave, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošlјavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja i jačanje svesti o značaju sive ekonomije. Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije je predviđeno da Koordinaciono telo preko svoje Stručne grupe izveštava Vladu na svakih 90 dana o statusu sprovođenja Akcionog plana.

Članovi Stručne grupe Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije su dostavili informacije o statusu sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za čiju realizaciju su zaduženi ili su partneri u njihovom sprovođenju tokom oktobra 2019. godine. Na sastanku Stručne grupe, održanom 18. oktobra 2019. prisutni članovi su izvestili Stručnu grupu o aktivnostima koje neće biti sprovedene u definisanom roku, kao i one za koje je potrebna dodatna koordinacija u cilјu njihove uspešne realizacije.

Status realizacije ukupno 46 aktivnosti sa rokom za realizaciju drugi i treći kvartal 2019. godine:

 • 25 aktivnosti je realizovano;
 • 9 aktivnosti je delimično realizovano;
 • 8 aktivnosti nije realizovano;
 • Za 3 aktivnosti je pomeren rok za realizaciju po dogovoru sa sastanka Koordinacionog tela;
 • Jednu aktivnost nije moguće realizovati na predviđen način.

 

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 2. kvartal 2019.

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 3. kvartal 2019.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije 2019-2020 (Akcioni plan) je usvojen 4. aprila i sadrži 36 mera i 153 aktivnosti, raspoređenih u pet cilјeva – efikasniji nadzor, unapređenje rada Poreske uprave, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošlјavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja i jačanje svesti o značaju sive ekonomije. Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije je predviđeno da Koordinaciono telo preko svoje Stručne grupe izveštava Vladu na svakih 90 dana o statusu sprovođenja Akcionog plana.

Članovi Stručne grupe Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije su dostavili informacije o statusu sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za čiju realizaciju su zaduženi ili su partneri u njihovom sprovođenju tokom oktobra 2019. godine. Na sastanku Stručne grupe, održanom 18. oktobra 2019. prisutni članovi su izvestili Stručnu grupu o aktivnostima koje neće biti sprovedene u definisanom roku, kao i one za koje je potrebna dodatna koordinacija u cilјu njihove uspešne realizacije.

Status realizacije ukupno 46 aktivnosti sa rokom za realizaciju drugi i treći kvartal 2019. godine:

 • 25 aktivnosti je realizovano;
 • 9 aktivnosti je delimično realizovano;
 • 8 aktivnosti nije realizovano;
 • Za 3 aktivnosti je pomeren rok za realizaciju po dogovoru sa sastanka Koordinacionog tela;
 • Jednu aktivnost nije moguće realizovati na predviđen način.