Koordinaciono telo za sivu ekonomiju

Odluka Vlade - Koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije - Januar 2021.

Koordinaciono telo za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije osnovala je Vlada Srbije u decembru 2014. sa zadatkom da upravlja pripremom i sprovođenjem Nacionalnog programa.

Zadatak Koordinacionog tela je da koordinira rad organa državne uprave i usmerava aktivnosti koje se odnose na pripremu, reviziju i implementaciju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, sa pratećim akcionim planom, kao i izveštavanje o sprovedenim aktivnostima.

Odlukom Vlade o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije u januaru 2021, za predsednika Koordinacionog tela imenovan je ministar finansija Siniša Mali, za zamenika ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, a ostali članovi tela su:

  • Anđelka Atanasković, ministar privrede
  • Tatjana Matić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija
  • Marija Obradović, ministar državne uprave i lokalne samouprave
  • dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Maja Popović, ministar pravde
  • Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa, kada se raspravlja o temama iz njihovog delokruga. Koordinaciono telo podnosi izveštaj o svom radu Vladi Srbije svakih 90 dana.

U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa, kada se raspravlja o temama iz njihovog delokruga. Koordinaciono telo podnosi izveštaj o svom radu nadležnom odboru svakih 60 dana, a Vladi Srbije svakih 90 dana.

Podršku Koordinacionom telu pruža Stručna grupa za sivu ekonomiju.