Registracija privrednih subjekata

REGISTRACIJA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

Za postupak registracije privrednih subjekata zadužena je Agencija za privredne registre (APR). Sedište APR se nalazi u Beogradu, ali organizacione jednice APR-a u kojima je moguće izvršiti registraciju postoje u gradovima širom Srbije. Za registraciju delatnosti potrebno je popuniti jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) čiji se obrazac nalazi na sajtu APR-a www.apr.gov.rs, i uz nju priložiti dokaz o uplati naknade za osnivanje. Naknada za registraciju privrednog društva iznosi 4.900 dinara, i prilikom podnošenja prijave za osnivanje uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000 dinara, dok za preduzetnika naknada iznosi 1.500 dinara. Pored JRPPS i dokaza o uplati, i dokumenata koji su navedeni u Koraku 7, APR-u je potrebno dostaviti i fotokopije lične karte ili pasoša osnivača, kao i dozvolu ili saglasnost nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Postupak osnivanja se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u sa registracijom istovremeno dobijaju registarski/matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB).

Preduzetnici automatski dobijaju i potvrdu o izvršenoj prijavi (Obrazac M-A), koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), dok za ostvarenje prava za zdravstveno osiguranje osnivač privrednog društva mora da samostalno izvrši prijavu na osiguranje putem portala CROSO ili odlaskom u neku od filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ili Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Agencija za privredne registre dužna je da, ukoliko postoje svi uslovi za nesmetan upis u registar, u roku od pet radnih dana donese rešenje o registraciji radnje ili društva.

E-REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

Od 1. januara 2018. godine u APR-u je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Za e-Registraciju osnivanja
potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje: kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat
od sertifikacionog tela u Republici Srbiji;

  • instaliran čitač elektronskih kartica;
  • Visa ili MasterCard platne kartice za plaćanje naknada.
  • ukoliko se odlučite da podnesete prijavu elektronskim putem procedura je jeftinija i naknada iznosi 1.000 RSD za
    preduzetnika i 4.500 dinara za jednočlani d.o.o.

Više informacija nalazi se na stranici APR-a: eRegistracija osnivanja preduzetnika.

 

Video uputstvo za osnivanje preduzetničke radnje dostupno je ovde.

PRIJAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Kad je reč o prijavi na obavezno socijalno osiguranje, korisnici mere poreskog oslobođenja ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, dok doprinose za osiguranje za njih plaća država. Da biste ostvarili ovo pravo, potrebno je da budete prijavljeni na Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO). U skladu sa jednošalterskim sistemom, registrovanjem u APR-u, automatski se vrši i prijava na CROSO i novoosnovani privredni subjekti dobijaju potvrdu o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Osnovica na koju se iz budžeta Republike Srbije uplaćuju doprinosi za korisnike mere je najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa koja u 2019. godini iznosi 23.921 dinar. To znači da ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje i naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad (bolovanja), u skladu sa visinom uplaćenih doprinosa.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJSKO OSIGURANJE

Slično kao kod ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje, i u slučaju penzijskog i invalidskog osiguranja registrovanjem u APR-u se automatski vrši prijava na Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, koji zatim šalje podatke dalje Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Obračun doprinosa vrši se po stopi od 26%, a osnovica na koju se iz bužeta Republike Srbije uplaćuju doprinosi za korisnike mere u 2019. iznosi 23.921 RSD.

OTVARANJE POSLOVNOG RAČUNA U BANCI

Da biste mogli da poslujete, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Procedura otvaranja računa u banci podrazumeva popunjavanje značajnog broja obrazaca koje banka daje korisniku - Zahtev za otvaranje računa, Izrada ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke, Karton deponovanih potpisa, Izjava o pristanku za prikupljanje i obradu podataka, Generalno ovlašćenje itd. Iako se otvaranje tekućeg računa za pravna lica u većini banaka ne naplaćuje, postoje određeni troškovi u vidu uplate osnovnog novčanog kapitala za privredna društva (za d.o.o. najniži zakonom predviđen iznos je 100 dinara), mesečnog održavanja računa oko 450 i naknada za e-banking oko 300 dinara. Kad je reč o potrebnoj dokumentaciji, različite banke će vam tražiti različitu dokumentaciju za otvaranje računa, ali ono što će vam svakako biti potrebno jeste:

  • Rešenje o osnivanju ili Izvod iz APR-a;
  • Lična karta ili pasoš;
  • Overen OP obrazac (opciono – zavisno od banke).

PRIJAVA PORESKOJ UPRAVI

Nakon završene registracije osnivanja u APR-u, prijave na CROSO i otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci po izboru, preostalo je da podnesete poresku prijavu preko portala Poreske uprave u roku od 15 dana od dana upisa u APR.

Osnivač privrednog društva podnosi poresku prijavu PP PDP, dok preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi obrazac PPDG-1S. Za tačnost unetih podataka podnosilac poreske prijave odgovara krivično i materijalno. Poreska uprava kontroliše sve prethodne uslove za sticanje prava na navedeno oslobođenje

direktnim uvidom u sistem APR-a (provera registrovanja), CROSO (provera prijave na obavezno socijalno osiguranje), NSZ (provera dužine čekanja na posao) i Uprave za trezor (uvid u Registar poljoprivrednih gazdinstava). Na ovaj način poreski organ će pratiti pravilnost korišćenja navedene poreske olakšice u smislu broja lica za koja se koristi olakšica, iznosa za koji može da se ostvari pravo na poresko oslobođenje, kao i vremenski period korišćenja olakšice.