Šampioni preduzetništva 2020

Preuzimanje:
Polugodišnji izveštaj o rezultatima i rang lista lokalnih samouprava
Godišnji izveštaj o rezultatima i rang lista lokalnih samouprava
Info list o nacionalnim merama podrške preduzetništvu

Takmičenje gradova i opština Šampioni preduzetništva 2020, koje organizuju NALED i Republički sekretarijat za javne politike, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i uz podršku projekta nemačke razvojne saradnje „Reforma javnih finansija - Agenda 2030“ koji implementira GIZ startovalo je od 1. januara 2020. godine. Cilj takmičenja je podsticanje lokalnih samouprava da se aktivno uključe u stimulisanje preduzetništva u svojim sredinama kroz promociju nacionalnih i lokalnih programa podrške, kao i da se prepoznaju i istaknu primeri najbolje prakse u Srbiji, odnosno podrži dalja primena onih podsticajnih mera koje daju najbolje rezultate.

Lokalne samouprave se rangiraju na osnovu dva ključna kriterijuma: broja novoosnovanih privrednih subjekata (preduzetnika i privrednih društava) i broja korisnika mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju (olakšica 23), ponderisanim u odnosu 6 : 4. Kroz broj novoosnovanih privrednih subjekata prate se efekti svih podsticajnih mera za započinjanje poslovanja, uključujući finansijske, nefinansijske i fiskalne podsticaje, na nacionalnom i lokalnom nivou. Poseban fokus posvećen je olakšici 23, u cilju praćenja njenih efekata, u skladu sa Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije. Dodatno, kako bi se obezbedile jednake šanse za sve opštine i gradove, kriterijumi se posmatraju u odnosu na broj stanovnika (per capita).  

Takmičenje Šampioni preduzetništva 2020 je jedna od aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije, kao deo kampanje „Startuj legalno“ za promociju odgovornog preduzetništva.

RANG LISTA LOKALNIH SAMOUPRAVADOSTUPNI PROGRAMI VLADE SRBIJE ZA PODRŠKU PREDUZETNIŠTVU

Podsticaji za samozapošljavanje

 • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za novoosnovana privredna društva, preduzetnike u sistemu lične zarade i preduzetnike poljoprivrednike (olakšice 22 i 23)
 • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade osnivača novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
 • Subvencije za samozapošljavanje u iznosu od 200.000 do 240.000 dinara

Finansijska podrška za ulaganje u biznis

 • Bespovratna sredstva za start-upove
 • Bespovratna sredstva za investiciona ulaganja
 • Bespovratna sredstava za nabavku nove opreme
 • Program ranog razvoja za podršku projektima u iznosu do 80.000 EUR
 • Poreski kredit za investiranje u inovativne startape u visini od 30% izvršenog ulaganja

Olakšice za zapošljavanje

 • Povraćaj 65-75% plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlena lica (olakšice 18, 19, 20 i 21)
 • Oslobođenje od plaćanja dela poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) po osnovu zarada novozaposlenih kvalifikovanih lica
 • Umanjenje osnovice poreza i doprinosa za 70% za zarade novonastanjenih lica

Administrativne olakšice

 • Elektronsko obračunavanje poreskih obaveza i generisanje e-rešenja za paušalce
 • eRegistracija preduzetnika i osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću elektronskim putem na sajtu APR-a
 • Elektronsko podnošenje poreskih prijava i izdavanje uverenja o plaćenim porezima i doprinosima na zarade elektronskim putem

Više informacija o podsticajima za započinjanje i razvoj poslovanja, kao i besplatnim programima obuke i stručne podrške za preduzetnike možete pronaći u info listu ili na vebsajtu www.preduzetnistvo.gov.rs