Startuj legalno

Startuj legalno

Info list Startuj legalno
Vodič kroz poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Cilj mere poresko oslobođenje početnika u poslovanju koju propisuju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je podsticanje preduzetništa i sticanje radnog iskustva, pre svega mladih tek diplomiranih ili lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Pravo na oslobađanje ostvaruje se u periodu od 12 meseci od osnivanja pravnog lica, odnosno registracije preduzetnika.

Korisnici

Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste oni koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:

  • da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja, završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje).
  • da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje

Svi osnivači privrednog društva koji žele da koriste meru, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.

Uslovi za korišćenje 

Preduzetnici (uključujući i preduzetnike poljoprivrednike koji registruju svoje poslovanje u Upravi za trezor) moraju da se registruju u režimu isplate lične zarade. U tom slučaju preduzetnici imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga.

Mesečna zarada koju preduzetnik ili osnivači privrednog društva isplaćuju sebi ne sme da bude viša od 37.000 RSD.

Preduzetnici odnosno osnivači privrednog društva mogu da koriste meru poreskog oslobođenja samo jednom. Takođe, u slučaju privrednih društava, poresko oslobođenje važi i za do devet osnivača, pod uslovom da su svi
zasnovali radni odnos u tom preduzeću.

Oslobođenje od poreza i doprinosa traje 12 meseci od dana osnivanja privrednog društva, odnosno registrovanja preduzetnika.

Prava i obaveze

Za vreme korišćenja poreske olakšice, iako su oslobođeni plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, korisnici mere uživaju sva prava iz radnog odnosa, koja uključuju:

• penzijsko i invalidsko osiguranje;
• zdravstveno osiguranje;
• naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad (bolovanja);
• novčana naknada za slučaj nezaposlenosti.

Osnovica na koju se iz budžeta Republike Srbije uplaćuju doprinosi za korisnike mere je najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa koja u 2019. godini iznosi 23.921 dinar. Korisnici mere poreskog oslobođenja nemaju pravo na druge poreske olakšice, uključujući i subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Inicijativa za poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju Vlada Srbije i Parlament usvojili su na predlog NALED-a, a prema Analizi poreskog i neporeskog oslobođenja početnika u poslovanju koju je NALED sproveo 2017. godine u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, a uz podršku nemačke razvojne saradnje  kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030". Analiza je pokazala da će uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici u režimu lične zarade ići i do 250.000 dinara godišnje.

Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Za više informacija možete se obratiti kontakt centru na adresu startujlegalno@naled.rs.

*Uz podršku nemačke razvojne saradnje kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030", NALED sprovodi projekat Podrška Vladi Srbije u suzbijanju sive ekonomije 2018 – 2020. Ključne aktivnosti projekta tiču se koordinacije svih relevantnih institucija uključenih u realizaciju mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju, podrške u izmeni softvera Poreske uprave, organizacije info dana za javne službenike, edukacije početnika u poslovanju.