O fiskalnom računu

Fiskalni račun koji dobijamo pri kupovini  predstavlja dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara na malo odnosno promet usluga, uključujući i primljeni avans, evidentiran u električnom fiskalnom uređaju kao i na serveru Poreske uprave.

Fiskalni račun služi kao dokaz da je za određenu kupovinu obračunat i evidentiran porez, kao i garancija kupcu da može da traži povraćaj novca ili zamenu robe u slučaju da postoji greška ili kvar.

Obveznik fiskalizacije je dužan je da u trenutku prometa na malo izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Fiskalni račun sadrži sledeće elemente:

 • Vrstu računa;
 • Tip transakcije;
 • Naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
 • Poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
 • PIB pravnog lica, ukoliko je korisnik pravno lice;
 • Vrsta, količina, cena i poreska stopa robe/usluge;
 • Specifikaciju poreskih stopa;
 • iznos poreza po poreskim stopama;
 • ukupan iznos poreza;
 • Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, način plaćanja, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj;
 • Tačan datum i vreme izdavanja fiskalnog računa;
 • Jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
 • Jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;
 • Dvodimenzionalni bar-kod (QR - Quick Response) za verifikaciju;
 • Poziv na broj drugog fiskalnog računa ili drugog relevantnog dokumenta.

Svaki validan fiskalni račun mora da sadrži ove elemente, verifikaciju računa možete vršiti skeniranjem QR koda pomoću vašeg pametnog telefona.

Prema istraživanjima stavova građana o sivoj ekonomiji 2022 godine, trećina građana tvrdi bi prijavila prodavca ukoliko mu ne izda fiskalni račun, što je značajno povećanje u odnosu na 2017. godinu kada je samo oko petine građana bilo spremno na ovakav korak. Kao razloge traženja računa građani su najviše navodili poštovanje zakona, ostvarivanje prava na garanciju, kao i dokaz da je plaćen porez.

Ceo Zakon o fiskalizaciji možete preuzeti ovde.

Delatnosti koje nisu u obavezi da izdaju fiskalni račun

U Srbiji postoje delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Neke od njih su:

 • Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 • Taksi prevoz
 • Vazdušni prevoz putnika
 • Poštanske aktivnosti
 • Telekomunikacija
 • Usluge advokata
 • Financijske usluge
 • Obavezno socijalno osiguranje
 • Obrazovanje
 • Delatnosti verskih organizacija
 • Veterinarske delatnosti

Pregled svih delatnosti koje nisu u obavezi da imaju fiskalnu kasu sadržane su u Uredbi koju možete preuzeti ovde.